Księgowość

Umorzenie subwencji PFR: Jak prawidłowo uwzględnić je w księgach rachunkowych?

Umorzenie subwencji PFR, które nastąpiło w 2021 r., powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych. Jak jednak zrobić to prawidłowo?

SUBWENCJA JAKO POŻYCZKA

Subwencja finansowa dla celów podatkowych traktowana jest zawsze jak pożyczka (mimo że wśród firm znaleźli się także przedsiębiorcy, którzy nie musieli oddać PFR-owi ani grosza). MF wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 r., powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Subwencja PFR spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy, co w praktyce oznacza, że na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy), w dacie dokonania tej operacji gospodarczej (wpływu środków pieniężnych) i na podstawie wyciągu bankowego.

W wypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, już na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej i zgodnie z warunkami udzielenia finansowania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z kolei w sprawozdaniu finansowym należy zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej zaprezentować w bilansie w pasywach:
a) w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości według terminu wymagalności, czyli:
– jako zobowiązania długoterminowe/ wobec pozostałych jednostek/ kredyty i pożyczki – w pozycji: B.II.3.a – o ile termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,
– jako zobowiązania krótkoterminowe/ wobec pozostałych jednostek/ inne – w pozycji B.III.3.a – o ile termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego;

b) w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro) w pozycji B, tj. „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”;

c) w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) według terminu wymagalności, czyli:
– jako zobowiązania długoterminowe / z tytułu kredytów i pożyczek – w pozycji: B.II. – o ile termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,
– jako zobowiązania krótkoterminowe – w pozycji B. III. a. – o ile termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

MF informuje, że z uwagi na to, iż otrzymanie przez firmę subwencji finansowej ma charakter incydentalny o potencjalnie istotnej wartości, proponowanym rozwiązaniem jest rozszerzenie zakresu informacyjnego bilansu i zaprezentowanie zobowiązania z tytułu subwencji jako kolejnej uszczegóławiającej pozycji w ramach wyżej wskazanych kategorii zobowiązań.

Podsumowując, subwencja z PFR-u jest tożsama z pożyczką, którą ujmujemy w księgach rachunkowych roku, w jakim nastąpiło umorzenie. Jednocześnie przypominamy, że rząd podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku od umorzonych subwencji.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.