Księgowość

Wyłączenie z minimalnego podatku CIT. Jak należy interpretować przepis?

W poprzednim wydaniu biuletynu skupiliśmy się na przepisie wyłączającym z podatku minimalnego CIT, który jest mało precyzyjny, w związku z czym można go interpretować na różne sposoby. Dziś przyjrzymy się jego pięciu możliwym interpretacjom, które rodzą różne skutki podatkowe.

PRZECZYTAJ POPRZEDNIE WYDANIE BIULETYNU

Przypomnijmy, że podatkowi minimalnemu podlegają spółki, które:
1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
2. mają dochodowość nie większą niż 1 proc. (udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach operacyjnych, tj. innych niż z zysków kapitałowych).

Co ważne, wyłączenie z podatku minimalnego jest możliwe, gdy zostaną spełnione dwa warunki. Po pierwsze, konieczne jest bycie w grupie przynajmniej dwóch spółek, w której jedna posiada bezpośrednio przez cały rok podatkowy co najmniej 75 proc. udziałów w pozostałych spółkach tej grupy, zaś po drugie – rok podatkowy powinien być taki sam jak w innych spółkach grupy.

Lecz zdaniem PwC, globalnej sieci przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, pojawiają się pewne niejasności. Podstawowa nieścisłość dotyczy tego, czy w „grupie spółek” można uwzględnić podmiot, który poniósł stratę, oraz czy można uwzględnić wynik takiego podmiotu na potrzeby kalkulacji „zbiorczej” rentowności, tzn. na poziomie całej grupy. Kłopot wynika ze sposobu zapisu przepisu art. 24ca ust. 14 pkt 6 lit. b CIT, który wskazuje, że „obliczony za rok podatkowy, zgodnie z ust. 1 i 2, udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1 proc.”. To zaś oznacza różne możliwości interpretacyjne.

Wariant I mówi, że zarówno do ustalenia grupy spółek, jak i do wyliczenia ich rentowności należy brać pod uwagę wyłącznie podmioty, które nie osiągają straty. Eksperci PwC wskazują że ustawodawca wskazał na udział łącznych dochodów spółek, gdzie dochód to, zgodnie z Ustawą o CIT, nadwyżka przychodów nad kosztami. Sytuacja odwrotna, tj. więcej kosztów niż przychodów, oznacza stratę. Dlatego podmiot ze stratą nie ma dochodu i nie jest objęty takimi regulacjami.

Wariant II wskazuje, że do ustalania grupy spółek należy wziąć pod uwagę wszystkie podmioty spełniające kryteria (udziały oraz rok podatkowy). „Do wyliczania rentowności natomiast należy brać pod uwagę wyłącznie podmioty, które nie osiągają straty. Tylko podmioty, które nie osiągają straty podlegają wyłączeniu z podatku minimalnego” – tłumaczy PwC.

Wariant III mówi zaś o tym, że do ustalania grupy spółek należy wziąć pod uwagę wszystkie podmioty spełniające omawiane kryteria, tj. udziały oraz rok podatkowy. Do wyliczenia rentowności należy natomiast brać pod uwagę tylko podmioty, które nie ponoszą straty, choć wyłączeniu z podatku minimalnego podlegają w takim ujęciu także podmioty, które poniosły stratę.

Wariant IV wskazuje, że do ustalenia grupy spółek należy wziąć pod uwagę wszystkie podmioty spełniające kryteria (udziały oraz rok podatkowy), niezależnie od ich dochodowości. Jak przybliża PwC, „spółki osiągające straty powinny być uwzględniane przy wyliczaniu wspólnej rentowności”, co oznacza, że uzyskiwane przez nie straty będą ją obniżać.

W wypadku wariantu V do ustalania grup spółek należy wziąć pod uwagę wszystkie podmioty spełniające kryteria (udziały oraz rok podatkowy), niezależnie od ich dochodowości. „Spółki osiągające straty powinny być uwzględniane przy wyliczaniu wspólnej rentowności – uzyskiwane przez nie straty nie są dochodem, więc włączając je do kalkulacji rentowności ich dochód będzie równy «0». Ich przychody natomiast będą wliczane do kalkulacji w rzeczywistej wysokości” – podaje PwC.

Która z interpretacji jest właściwa? Do czasu jednoznacznego komunikatu czy wytycznych organów podatkowych, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jeśli pojawią się pierwsze interpretacje dotyczące tej kwestii, niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa w biuletynie.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.